top of page

ABOUT US!

โรงงานผู้ผลิตอุปกรณ์เดินป่า

กำเนิดจากการรวมตัวของกลุ่มผู้หลงรักธรรมชาติและการเดินป่า

ก่อตั้งปี 2533
ประสบการณ์กว่า 25 ปี

Manufacturer of camping gears

Established from camping lovers 

Since 1990; 
more than 25 years’ experience
and still counting!

สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติทุกประเภท โดยเฉพาะกิจกรรม "สร้างจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติ" ให้เกิดขึ้นในจิตใจของคนไทย

ลูกค้าของเรา: ไทย ฮ่องกง มาเลเซีย ลาว ออสเตรเลีย อเมริกา

Support all nature conservation projects

Our current customers:
Thai, Hong Kong, Malaysia, Laos, Australia, USA

bottom of page